enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

Bygg Smart
forside_1.jpg

Nybygg, Rehabilitering og Planarbeid

Effektiv drift
forside_2.jpg

Eksisterande bygg

Lønnsamt miljø
forside_3.jpg

Sertifisering og Miljøtenester

Aktuelt
Millioninnsparingar med energileiing
Enøk-senteret har over fleire år vore ambassadør for Enova-programmet «Innføring i energileiing i transport, industri og anlegg». Møre og Romsdal er det fylket som har hatt flest prosjekt innanfor programmet i Noreg. Med relativt enkle tiltak er det mogleg for industribedrifter å spare millionar.Støtteprogrammet «Innføring i Energileiing» hos Enova har vore ein sentral del av arbeidet for Enøk-senteret dei siste åra. I samarbeid med Thomas Haug frå DNV GL (Det Norske Veritas), har Enøk-senteret hatt fleire nettverkssamlingar, der dei kursar bedrifter i standarden ISO 50001. - Vi har god erfaring med kursing av bedrifter i slike nettverk. Å samle bedrifter frå forskjellige bransjar gir betre grunnlag for idemyldring og skapar ein god dynamikk for kursdeltakarane, seier dagleg leiar på Enøk-senteret, Paul Rune Ingebrigtsen.
Suksesshistorie frå Sibelco Åheim Ei av bedriftene som har hatt stor nytte av energileiingsprogrammet er Sibelco Åheim. Bedrifta produserer olivin, som har ein særs energikrevjande produksjonsprosess. I samarbeid med Enøk-senteret har selskapet kartlagt energiforbruket, og slik gjort ei rekkje forbetringar i produksjonsprosessen. Resultatet er redusert energibruk og kutt i kostnadene.
24.08.16 13:22
Enøk-oppdrag gir betre skulekvardag i Bulgaria
Barnehage- og skuleborn i Smolyan sør i Bulgaria kan sjå fram til ein meir komfortabel kvardag. Med Enøk-senteret som prosjektpartnar går kommunen over frå kol til flisforbrenning for å varme opp fleire bygg. Gevinsten er høgare temperatur innandørs, betre inneklima og meir miljøvennleg oppvarming.Smolyan er ei av to kommunar Enøk-senteret jobbar med i Bulgaria. Kontakta oppsto då Smolyan søkte om støtte frå EØS-midlar for omstilling til ein meir berekraftig energibruk i kommunen sin. EØS-midlane vert finansiert mellom anna av Noreg, og Enøk-senteret melde seg då ønsket om prosjektpartnar kom. - Vi deltek på den delen av prosjektet som gjeld energikjelde, der ein skal gå over frå kol- til flisforbrenning. No i første omgang vert dette gjort ved eit skulebygg og ein barnehage, seier Tanja Rafteseth, enøk-rådgjevar i Enøk-senteret. I april reiste ho og kollega Mariann Eik til Bulgaria for å vitje kommunen og planleggje prosjektet. Denne veka var tre representantar frå kommunen på besøk i Ørsta. Her har dei mellom anna vitja Trandal kraftverk, Ørsta Eldhus og nye Barnas Vel barnehage i Ørsta. - Idemyldring og kulturutveksling er noko av tanken bak prosjektsamarbeidet. Då vi vitja kommunen såg vi at den ikkje er så ulik Ørsta, dersom vi ser vekk frå fjorden og dei høgste tindane. Smolyan er ein stor vintersportdestinasjon, med fleire skianlegg og tilhøyrande hotell. Men elektrisk straum er dyrt i Bulgaria, og energibruken er dertil låg. Å gå over frå fossil brensel til flis har ein stor miljøgevinst for dei, seier Rafteseth. I september skal Enøk-senteret igjen på tur til Bulgaria, men denne gongen for å følgje med på prosjektarbeidet til kommunen Knezha. 
24.08.16 13:20
Vil du jobbe med energieffektivisering?
Enøk-senteret AS er eit rådgjevingsfirma med solid tverrfagleg kompetanse innan effektiv og miljøfokusert energibruk. Vi er engasjert i landsdekkande prosjekt med kundar hos ei rekkje private og offentlege verksemder som gir store miljø og energigevinstar. Vi har hovudkontor i Ørsta og avdelingskontor i Ålesund.

Vi har auka oppdragsmengde og med sterkare energi og klimafokus gir det behov for meir arbeidskraft i tida framover. Vi har ledig stillingar som:

Senior Enøk-rådgjevar / Enøk-rådgjevar

Viktige arbeidsoppgåver vil vere

- Prosjektleiing og rådgjeving
- Tiltaksanalyse med gjennomføringsbistand
- Energileiing
- Opplæring/kursing
- Driftsstøtte og energikontroll/overvaking

Sjå https://www.tussa.no/jobb-og-karriere for full utlysing og elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 5. juni 2016
20.05.16 15:12
Prosjekt på Sibelco Åheim framheves av Enova
Enøk-senteret startet arbeidet på Sibelco Åheim i 2013. Siden oppstarten har vi levert enøk-analyse, vært prosjektleder for innføring av energiledelse og gjennomført et forprosjekt for varmegjenvinning fra filtervifter. Vi står nå som totalleverandør av varmegjenvinningsprosjektet, som vil føre til betydelige besparelser for Sibelco Åheim. Enova framhever jobben som er gjort ved bedriften.«Sibelco på Åheim er et stjerneeksempel på hvordan gode prosjekter kan vokse ut av en systematisk kartlegging av energibruken, sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.» Se nyhetsartikkel her: Energiledelse ga store besparelser    
17.02.16 11:28
Stor Energiledelse kontrakt for Enøk-senteret
Enøk-senteret skal levere energiledelse og enøk-rådgjeving til Asko sine 13 lager i Noreg.
- Ei viktig kontrakt for oss, seier dagleg leiar Paul Rune Ingebrigtsen. Asko, Noregs største grossist innanfor daglegvarer, har sett seg ambisiøse klimamål. Gjennom samarbeidet med Enøk-senteret tek dei eit nytt steg mot målet om å verte klimanøytrale innan 2020.
Den treårige avtalen omfattar energiledelse og bistand til gjennomføring av tiltak.
- Dette er ei av dei største avtalane Enøk-senteret har inngått, og vi er svært glade for samarbeidet med Asko, seier Ingebrigtsen.
Energiledelseprogrammet går ut på å standardisere system og prosessar i bedrifter og slik redusere energibruken, utslepp av klimagassar og andre miljøpåverknader. Styring og drift av tekniske anlegg, som til dømes kjøling og ventilasjon, står sentralt i dette arbeidet. Det same gjer kurs og opplæring av leiing og medarbeidarar.
Kontrakta inneber også generell enøk-rådgjeving, mellom anna innanfor transport. Enøk-senteret var med som rådgjevar då Asko, som dei første i Noreg, fekk støtte frå Enova til å kjøpe tre el-lastebilar. -- Å jobbe saman med ein aktør med så klare miljøambisjonar, er både kjekt og spennande, seier prosjektledar Rune Slenes.
- Vi ser at det er ein aukande fokus på energieffektivisering i samfunnet, og avtalen med Asko styrker posisjonen vi har fått i marknaden. Vi har dei siste åra knytt til oss viktige kundar både lokalt og nasjonalt, noko som sikrar oss gode prosjekt også i åra framover, seier Ingebrigtsen.  
11.12.15 14:21