enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

Nytilsett rådgjevar

en_k-18.jpg

Kurt Leon Breiteig er tilsett som seniorrådgjevar hjå oss.

Kurt Leon har jobba i entreprenørbransjen i over 20 år. Er utdanna innan elektro, har stor erfaring innan ventilasjon, varme og kjøling. Har også røynsle som prosjektleiar innan tverrfaglege installasjonar som omfattar elektro, rør, ventilasjon og byggtekniske fag.

Han vil ha kontorstad i Ålesund

Kurt Leon er ein ihuga golfspelar på fritida

Nordplan blir ny eigar av Enøk-senteret

steinsvik_ingebrigtsen_dybdal.jpg

8. september 2016

Nordplan tek over som eigar av Enøk-senteret. Ei god løysing som gagnar både medarbeidarane og kundane, og gir oss god moglegheit til vidare vekst, seier dagleg leiar i Enøk-senteret, Paul Rune Ingebrigtsen.

Enøk-senteret driv i dag rådgjeving innan effektiv energibruk, energileiing, energimerking og miljøfyrtårn. Hovudkontoret er i Ørsta med avdelingskontor i Ålesund. Omsetninga i 2015 var på kr 11,8 mill. kr.

Styrkar satsinga på energi og miljø

Nordplan ønskjer gjennom overtakinga å styrke seg ytterlegare innanfor energi- og miljøområdet, og overtakinga av Enøk-senteret inngår såleis som eit viktig verkemiddel for å nå strategiske mål som Nordplan arbeider mot.

- Både fagleg og forretningsmessig er energisektoren eit interessant område å arbeide innanfor. Skal Noreg nå dei ambisiøse klimamåla som er fastsett må det gjerast mange tiltak innanfor energiområdet, og dette vil vi vere med på. Byggjebransjen vil møte eit stadig auka fokus på energibruk i framtida, med tilsvarande krav til dei som skal planleggje og prosjektere nybygg og rehabilitering av eksisterande bygningsmasse, seier Arne Steinsvik, dagleg leiar i Nordplan.

Reindyrkar kjerneverksemda

Enøk-senteret har dei siste åra vore heileigd dotterselskap i Tussakonsernet. Konsernsjef i Tussa, Elling Dybdal, opplyser at bakgrunnen for salet er ulikskap i satsingsområde og vidare reindyrking av kjerneverksemda til konsernet. Tussa har i dag satsingsområda sine tett knytt til utbygging av infrastruktur for elektrisitet og kommunikasjon. Dette er kraftproduksjon og distribusjon, utbygging av breiband og entreprenørtenester for å byggje, drifte og vedlikehalde denne infrastrukturen inn i kundane sine bygningar.

- Nordplan vil kunne utvikle Enøk-senteret betre enn det Tussa er i stand til. Samstundes får Tussa konsentrere sitt fokus på sine hovudsatsingsområde, seier Dybdal.

Sterkare fotfeste på søre Sunnmøre

Enøk-senteret si plassering i Ørsta er også viktig for Nordplan med tanke på å få eit sterkare fotfeste på søre Sunnmøre for tradisjonelle tenester. Nordplan har i dag om lag 50 tilsette som arbeider innanfor arkitektur, konstruksjon, prosjektadministrasjon, takst, plan og landskap, samferdsel og VA. Hovudkontoret er på Nordfjordeid og avdelingskontor i Ålesund, Førde og Vågå. Nordplan er frå før hovudeigar i Fjordvarme AS på Nordfjordeid. Etter oppkjøpet av Enøk-senteret vil selskapet ha 10 til 12 energirådgjevarar tilgjengelege.

Enøk-senteret har i dag 6 tilsette, og kundegrunnlaget er over heile Noreg. Viktige kundar er industribedrifter, Ulstein verft, Amfi-kjeda med 79 kjøpesenter, Sibelco Norge, Asko lager Norge, Marine Harvest, offentleg sektor, Brunvoll og Tenden Transport.

Meir informasjon:

Paul Rune Ingebrigtsen, dagleg leiar Enøk-senteret, tlf. 982 59 013
Arne Steinsvik, dagleg leier Nordplan, tlf. 917 02 150
Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa, tlf. 918 52 540

Millioninnsparingar med energileiing

Enøk-senteret har over fleire år vore ambassadør for Enova-programmet «Innføring i energileiing i transport, industri og anlegg». Møre og Romsdal er det fylket som har hatt flest prosjekt innanfor programmet i Noreg. Med relativt enkle tiltak er det mogleg for industribedrifter å spare millionar.

Støtteprogrammet «Innføring i Energileiing» hos Enova har vore ein sentral del av arbeidet for Enøk-senteret dei siste åra. I samarbeid med Thomas Haug frå DNV GL (Det Norske Veritas), har Enøk-senteret hatt fleire nettverkssamlingar, der dei kursar bedrifter i standarden ISO 50001.

- Vi har god erfaring med kursing av bedrifter i slike nettverk. Å samle bedrifter frå forskjellige bransjar gir betre grunnlag for idemyldring og skapar ein god dynamikk for kursdeltakarane, seier dagleg leiar på Enøk-senteret, Paul Rune Ingebrigtsen.
Suksesshistorie frå Sibelco Åheim

Ei av bedriftene som har hatt stor nytte av energileiingsprogrammet er Sibelco Åheim. Bedrifta produserer olivin, som har ein særs energikrevjande produksjonsprosess. I samarbeid med Enøk-senteret har selskapet kartlagt energiforbruket, og slik gjort ei rekkje forbetringar i produksjonsprosessen. Resultatet er redusert energibruk og kutt i kostnadene.

Enøk-oppdrag gir betre skulekvardag i Bulgaria

Barnehage- og skuleborn i Smolyan sør i Bulgaria kan sjå fram til ein meir komfortabel kvardag. Med Enøk-senteret som prosjektpartnar går kommunen over frå kol til flisforbrenning for å varme opp fleire bygg. Gevinsten er høgare temperatur innandørs, betre inneklima og meir miljøvennleg oppvarming.

Smolyan er ei av to kommunar Enøk-senteret jobbar med i Bulgaria. Kontakta oppsto då Smolyan søkte om støtte frå EØS-midlar for omstilling til ein meir berekraftig energibruk i kommunen sin. EØS-midlane vert finansiert mellom anna av Noreg, og Enøk-senteret melde seg då ønsket om prosjektpartnar kom.

- Vi deltek på den delen av prosjektet som gjeld energikjelde, der ein skal gå over frå kol- til flisforbrenning. No i første omgang vert dette gjort ved eit skulebygg og ein barnehage, seier Tanja Rafteseth, enøk-rådgjevar i Enøk-senteret.

I april reiste ho og kollega Mariann Eik til Bulgaria for å vitje kommunen og planleggje prosjektet. Denne veka var tre representantar frå kommunen på besøk i Ørsta. Her har dei mellom anna vitja Trandal kraftverk, Ørsta Eldhus og nye Barnas Vel barnehage i Ørsta.

- Idemyldring og kulturutveksling er noko av tanken bak prosjektsamarbeidet. Då vi vitja kommunen såg vi at den ikkje er så ulik Ørsta, dersom vi ser vekk frå fjorden og dei høgste tindane. Smolyan er ein stor vintersportdestinasjon, med fleire skianlegg og tilhøyrande hotell. Men elektrisk straum er dyrt i Bulgaria, og energibruken er dertil låg. Å gå over frå fossil brensel til flis har ein stor miljøgevinst for dei, seier Rafteseth.

I september skal Enøk-senteret igjen på tur til Bulgaria, men denne gongen for å følgje med på prosjektarbeidet til kommunen Knezha. 

Forhånd.12345...9Neste